Skip to main content

PRIVACY

NEDERLANDS

Jubelpark 2030 Privacybeleid

Jubelpark 2030 respecteert uw recht op privacy. Dit beleid beschrijft de informatie die wij op onze website verzamelen en de doeleinden waarvoor deze wordt gebruikt. Dit beleid is bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwe GDPR-regelgeving.

1. De website

De website www.jubelpark.brussels wordt ter beschikking gesteld door Horizon 50 - 200 VZW, met maatschappelijke zetel te Jubelpark 10, 100 Brussel, België.

Horizon 50 - 200 VZW is de auteursrechthebbende of licentiehouder van de inhoud en/of informatie op de Site, tenzij anders aangegeven. Uw toegang tot deze site mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken die op de site staan te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horizon 50-200 of de derde partij die er eigenaar van is. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horizon 50 - 200 VZW is verboden, behalve in overeenstemming met de volgende voorwaarden: Horizon 50 - 200 VZW stemt ermee in dat u de Site op uw computer doorbladert of kopieën van uittreksels van deze pagina's afdrukt voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling, tenzij Horizon 50 - 200 VZW hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Individuele documenten op de Site kunnen onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden die in die documenten worden vermeld.

2. Abonneren op de Jubelpark 2030 emailings

Om u te abonneren op de JubelPark / Jubelpark 2030 Emailings vragen wij u enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder uw naam, bedrijf / affiliatie, land en contact e-mailadres. Dit is zodat we de inhoud van de Jubelpark 2030 emailings zo goed mogelijk op u kunnen afstemmen. Alle informatie die u via het aanmeldingsformulier verstrekt, wordt rechtstreeks naar onze e-mailmarketingsoftware verzonden en wordt op geen enkele andere plaats opgeslagen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u passende edities van de nieuwsbrief toe te zenden. E-mailings worden nooit gedeeld met derden, en worden bewaard totdat u ons verzoekt u niet langer berichten te sturen. U hebt het recht om op elk moment toegang tot of wijzigingen van uw gegevens te vragen, en om uw toestemming in te trekken door te klikken op de 'unsubscribe'-link in elke e-mail van JubelPark 2030-mailings, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3. Cookies: Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website- exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ga voor meer informatie naar www.google.com/privacy

4. Google Ads & sociale media

Jubelpark 2030 gebruikt Google Ads en social media analytics om de diensten aan al onze gebruikers te verbeteren. Dit kan basisinformatie zijn, zoals de taal die u gebruikt, of complexere informatie, zoals de advertenties die u het nuttigst vindt, de mensen die u het meest interesseren op het web of de YouTube-video's die u waarschijnlijk zullen bevallen. Welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken, hangt af van hoe u onze diensten gebruikt en hoe u uw privacy-instellingen beheert. Wanneer u niet bent aangemeld bij een Google-account, slaan we de verzamelde informatie op door deze te koppelen aan unieke identificatiecodes die verband houden met de browser, toepassing of het apparaat dat u gebruikt. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld uw voorkeuren voor al uw browsersessies onthouden (of dat nu uw weergavetaal is of dat u relevantere advertenties of zoekresultaten wilt zien op basis van uw activiteiten). Wanneer u bent aangemeld bij uw account, slaan wij de verzamelde informatie op door deze te koppelen aan uw Google-account en beschouwen wij deze als persoonlijke informatie.

5. Contact opnemen via e-mail

Wanneer u een mail richt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., kan die mail na ontvangst door de medewerkers van de VZW in ons e-mailarchief worden opgeslagen.

6. Externe links

De –jubelpark.brussels website bevat links naar andere websites, die al dan niet verbonden zijn met Horizon 50 - 200 VZW. Gelieve er nota van te nemen dat Horizon 50 - 200 VZW niet verantwoordelijk is voor de praktijken inzake gegevensbescherming van andere websites.

7. Voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers

Horizon 50 - 200 VZW is geclassificeerd als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). Horizon 50 - 200 VZW treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens. Horizon 50 - 200 VZW kan als volgt per post of via e-mail worden gecontacteerd: Horizon 50 - 200 VZW Gegevensbescherming Jubelpark 10 1000 Brussel België Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Medewerkers van Horizon 50 - 200 VZW kunnen worden aangewezen als gegevensverwerkers en kunnen uw gegevens bijwerken of u bijstaan bij de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevens die u aan Horizon 50 - 200 VZW hebt verstrekt. Alle door u verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR: 1. vertrouwelijkheidsverplichtingen opleggen aan al het personeel dat relevante gegevens verwerkt; 2. ons beleid inzake gegevensbeveiliging en -integriteit herzien; 3. zich houden aan de regels van de GDPR betreffende de aanwijzing van subverwerkers; 4. procedures toe te passen om de voor de verwerking verantwoordelijke te helpen de rechten van de betrokkenen na te leven; 5. de voor de verwerking verantwoordelijke bijstaan bij de naleving van andere wettelijke voorschriften; 6. persoonsgegevens aan het einde van de gegevensverwerkingsrelatie naar keuze van de verantwoordelijke voor de verwerking teruggeven of vernietigen; en 7. de verantwoordelijke voor de verwerking alle informatie verstrekken die nodig is om aan te tonen dat de GDPR wordt nageleefd

8. Uw rechten Onder de GDPR heeft u de volgende rechten:

● U hebt het recht om een kopie te vragen van alle gegevens die Horizon 50 - 200 VZW over u als individu bewaart. Elk verzoek om toegang tot uw gegevens zal binnen een maand na ontvangst worden gehonoreerd. ● U hebt het recht te verzoeken dat onjuiste gegevens die in het bezit zijn van Horizon 50 - 200 VZW onverwijld worden bijgewerkt. ● U hebt het recht te vragen dat alle gegevens die op u betrekking hebben door Horizon 50 - 200 VZW worden gewist. ● U hebt het recht een kopie van uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat, indien van toepassing. ● U hebt het recht om uw toestemming voor verdere verwerking te allen tijde in te trekken, hetzij door zich af te melden voor toekomstige e-mails, hetzij door contact op te nemen met Horizon 50 - 200 VZW zoals hierboven omschreven.

9. Verdere vragen

Als u nog vragen heeft over de gegevens die Jubelpar 2030 verzamelt, of hoe we die gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ENGLISH

Cinquantenaire 2030: Privacy Policy

Cinquantenaire 2030 respects your right to privacy. This policy outlines the information we gather on our website, and the purposes for which it is used. This policy has been updated in line with new GDPR regulations.

1. The Website

The website Cinquantenaire.brussels is provided by Horizon 50 - 200 ASBL, having its main offices at Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Brussels, Belgium. Horizon 50 - 200 ASBL is the copyright owner or licensee of the content and/or information on the Site, unless otherwise indicated. Your access to this Site should not be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or right to use any trademarks appearing on the Site without the prior written consent of Horizon 50 - 200 or the third party owner thereof. Any rights not expressly granted herein are reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of Horizon 50 - 200 ASBL is prohibited except in accordance with the following terms: Horizon 50 - 200 ASBL consents to you browsing the Site on your computer or printing copies of extracts from these pages for your personal use only and not for redistribution unless consented to in writing by Horizon 50 - 200 ASBL. Individual documents in the Site may be subject to additional terms indicated in those documents.

2. Subscribing to the Cinquantenaire 2030 emailings

In order to subscribe to the Cinquantenaire 2030 emailings we ask you to provide some personal data, including your name, business / affiliation, country and contact email address. This is so that we can tailor the content of the Cinquantenaire 2030 emailing to be most relevant to you. All information you provide through the signup form is sent directly to our email marketing software and is not stored anywhere else. Your data will only be used to send you appropriate editions of the newsletter. Emails will never be shared with third parties, and will be retained until you request us to no longer send you communications. You have the right to request access or modifications to your data at any time, and to withdraw your consent by clicking on the ‘unsubscribe’ link on any email from Cinquantenaire 2030, or by contacting us directly at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Cookies: Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. For details please visit www.google.com/privacy

4. Google Ads & social media

Cinquantenaire 2030 uses Google Ads and social media analytics to improve the services offered to all our users. This can be basic information, such as the language you use, or more complex, such as the ads you find most useful, the people you are most interested in on the web or the YouTube videos that are likely to please you. The information we collect and how we use it depends on how you use our services and how you manage your privacy settings. When you are not logged into any Google account, we store the information collected by associating it with unique identifiers related to the browser, application or device you are using. This allows us, for example, to remember your preferences across all of your browsing sessions (whether that's your display language, or whether or not you want to see more relevant ads or search results based on your activity). When you are logged into your account, we store the information collected by associating it with your Google account and consider it personal information.

5. Contacting us via email

When you send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., this mail can be stored in our email archive after receipt by the employees of the ASBL.

6. External Links

The Cinquantenaire.brussels website contains links to other websites, which may or may not have connections to Horizon 50 - 200 ASBL. Please note that Horizon 50 - 200 ASBL is not responsible for the data protection practices of other websites.

7. Data controllers and processors

Horizon 50 - 200 ASBL is classified as the Data Controller under the General Data Protection Regulation (“GDPR”). Horizon 50 - 200 ASBL acts as the controller for any data you provide. Horizon 50 - 200 ASBL can be contacted by post or via email as follows: Horizon 50 - 200 ASBL Data Protection Parc du Cinquantenaire 10 1000 Brussels Belgium Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Employees of Horizon 50 - 200 ASBL may be designated as data processors, and will be able to update your information or assist you with the enactment of any of your rights relating to data you have provided to Horizon 50 - 200 ASBL. All data you provide will be processed in line with the GDPR: 1. impose confidentiality obligations on all personnel processing relevant data; 2. review our data security and integrity policies; 3. abide by the GDPR’s rules regarding the appointment of sub-processors; 4. implement procedures to assist the data controller to comply with the rights of data subjects; 5. assist the data controller in complying with other regulatory requirements; 6. return or destroy personal data at the end of the data processing relationship at the data controller’s choice; and 7. provide the data controller with all information required to demonstrate compliance with the GDPR

8. Your rights

The following rights are conferred to you under the GDPR: ● You have the right to request a copy of all data that Horizon 50 - 200 ASBL holds on you as an individual. Any requests for access to your data will be honored within one month from receipt. ● You have the right to request that any incorrect information held by Horizon 50 - 200 ASBL is updated without undue delay. ● You have the right to request that all data relating to you is erased by Horizon 50 - 200 ASBL. ● You have the right to receive a copy of your data in a structured, machine-readable format where appropriate. ● You have the right to withdraw your consent for further processing at any time, either by opting out of future emails or by contacting Horizon 50 - 200 ASBL using the information provided in section 7.

9. Any Further Questions

If you have any further questions regarding the data Cinquantenaire 2030 collects, or how we use it, please feel free to contact us by email at: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FRANÇAIS

Cinquantenaire 2030 : Politique de confidentialité

Cinquantenaire 2030 respecte votre droit à la vie privée. Cette politique décrit les informations que nous recueillons sur notre site Web et les fins pour lesquelles elles sont utilisées. Cette politique a été mise à jour conformément aux nouvelles réglementations GDPR.

1. Le site Web

Le site Internet Cinquantenaire.brussels est fourni par Horizon 50 - 200 ASBL, ayant son siège social au Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles, Belgique. Horizon 50 - 200 ASBL est le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire de la licence du contenu et/ou des informations du Site, sauf indication contraire. Votre accès à ce site ne doit pas être interprété comme accordant, implicitement, par préclusion ou autrement, une licence ou un droit d'utiliser les marques de commerce apparaissant sur le site sans le consentement écrit préalable d'Horizon 50 - 200 ou du tiers propriétaire de celui-ci. Tous les droits non expressément accordés dans les présentes sont réservés. La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage de tout ou partie du contenu sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Horizon 50 - 200 ASBL est interdit sauf en conformité avec les conditions suivantes : Horizon 50 - 200 ASBL vous autorise à naviguer sur le Site sur votre ordinateur ou l'impression de copies d'extraits de ces pages pour votre usage personnel uniquement et non à des fins de redistribution, sauf autorisation écrite d'Horizon 50 - 200 ASBL. Les documents individuels du Site peuvent être soumis à des conditions supplémentaires indiquées dans ces documents.

2. S'inscrire aux emailings (newsletter) du Cinquantenaire 2030

Afin de vous abonner aux emailings du Cinquantenaire 2030, nous vous demandons de fournir certaines données personnelles, notamment votre nom, votre entreprise / affiliation, votre pays et votre adresse e-mail de contact. Ceci afin que nous puissions adapter le contenu de l'emailing du Cinquantenaire 2030 pour qu'il soit le plus pertinent pour vous. Toutes les informations que vous fournissez via le formulaire d'inscription sont envoyées directement à notre logiciel de marketing par e-mail et ne sont stockées nulle part ailleurs. Vos données ne seront utilisées que pour vous envoyer les éditions appropriées de la newsletter. Les emails ne seront jamais partagés avec des tiers, et seront conservés jusqu'à ce que vous nous demandiez de ne plus vous envoyer de communications. Vous avez le droit de demander à tout moment l'accès ou la modification de vos données, et de retirer votre consentement en cliquant sur le lien "désinscription" présent sur tout email du Cinquantenaire 2030, ou en nous contactant directement à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Cookies : Google Analytics

Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site Web à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité du site Web pour les opérateurs de site Web et de fournir d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google n'associe pas votre adresse IP à d'autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site Internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.google.com/privacy

4. Google Ads et réseaux sociaux

Cinquantenaire 2030 utilise Google Ads et l'analyse des médias sociaux pour améliorer les services offerts à tous nos utilisateurs. Il peut s'agir d'informations basiques, telles que la langue que vous utilisez, ou plus complexes, telles que les publicités que vous trouvez les plus utiles, les personnes qui vous intéressent le plus sur le Web ou les vidéos YouTube susceptibles de vous plaire. Les informations que nous collectons et la manière dont nous les utilisons dépendent de la manière dont vous utilisez nos services et de la manière dont vous gérez vos paramètres de confidentialité. Lorsque vous n'êtes connecté à aucun compte Google, nous stockons les informations collectées en les associant à des identifiants uniques liés au navigateur, à l'application ou à l'appareil que vous utilisez. Cela nous permet, par exemple, de mémoriser vos préférences sur l'ensemble de vos sessions de navigation (qu'il s'agisse de votre langue d'affichage, ou que vous souhaitiez ou non voir des publicités ou des résultats de recherche plus pertinents en fonction de votre activité). Lorsque vous êtes connecté à votre compte, nous stockons les informations collectées en les associant à votre compte Google et les considérons comme des informations personnelles.

5. Nous contacter par e-mail

Lorsque vous envoyez un e-mail à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., ce courrier peut être stocké dans nos archives d'emails après réception par les collaborateurs de l'ASBL.

6. Liens externes

Le site Internet Cinquantenaire.brussels contient des liens vers d'autres sites Internet, qui peuvent ou non avoir des liens avec Horizon 50 - 200 ASBL. Veuillez noter qu'Horizon 50 - 200 ASBL n'est pas responsable des pratiques de protection des données des autres sites Web.

7. Responsables du traitement et sous-traitants

Horizon 50 - 200 ASBL est classé comme responsable du traitement en vertu du règlement général sur la protection des données (« RGPD »). Horizon 50 - 200 ASBL agit en tant que contrôleur pour toutes les données que vous fournissez. Horizon 50 - 200 ASBL peut être contacté par courrier ou par e-mail comme suit : Horizon 50 - 200 ASBL Protection des données Parc du Cinquantenaire 10 1000 Bruxelles Belgique Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Les employés d'Horizon 50 - 200 ASBL peuvent être désignés comme sous-traitants et pourront mettre à jour vos informations ou vous assister dans la mise en œuvre de l'un de vos droits relatifs aux données que vous avez fournies à Horizon 50 - 200 ASBL. Toutes les données que vous fournissez seront traitées conformément au RGPD : 1. imposer des obligations de confidentialité à tout le personnel traitant les données pertinentes ; 2. revoir nos politiques de sécurité et d'intégrité des données ; 3. respecter les règles du RGPD concernant la nomination des sous-traitants ultérieurs ; 4. mettre en œuvre des procédures pour aider le responsable du traitement à respecter les droits des personnes concernées ; 5. aider le responsable du traitement des données à se conformer aux autres exigences réglementaires ; 6. restituer ou détruire les données personnelles à la fin de la relation de traitement des données au choix du responsable du traitement ; et 7. fournir au responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité au RGPD

8. Vos droits

Les droits suivants vous sont conférés par le RGPD : ● Vous avez le droit de demander une copie de toutes les données que Horizon 50 - 200 ASBL détient sur vous en tant qu'individu. Toute demande d'accès à vos données sera honorée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. ● Vous avez le droit de demander que toute information incorrecte détenue par Horizon 50 - 200 ASBL soit mise à jour sans retard injustifié. ● Vous avez le droit de demander que toutes les données vous concernant soient effacées par Horizon 50 - 200 ASBL. ● Vous avez le droit de recevoir une copie de vos données dans un format structuré et lisible par machine, le cas échéant. ● Vous avez le droit de retirer votre consentement pour un traitement ultérieur à tout moment, soit en vous désinscrivant des futurs e-mails, soit en contactant Horizon 50 - 200 ASBL en utilisant les informations fournies à la section 7.

9. Toute autre question

Si vous avez d'autres questions concernant les données collectées par Cinquantenaire 2030 ou la manière dont nous les utilisons, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.